Szkoła ukarana za bezpodstawne przetwarzanie danych


Urząd Ochrony Danych Osobowych Decyzją nr DKN.5112.7.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. nałożył na jedną ze szkół karę upomnienia za naruszenie przez tą szkołę przepisów art. 5 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, polegające na przetwarzaniu bez podstawy prawnej danych osobowych uczniów w związku z przeprowadzeniem wśród nich w roku szkolnym 2019/2020 badań (wywiadów) ankietowych, dotyczących ich sytuacji osobistej, przy użyciu ankiety pod nazwą „Diagnozowanie sytuacji domowej i szkolnej ucznia. Ankieta dla ucznia”.

Art. 5 ust. 1 lit. a RODO mówi, że dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, natomiast art. 6 ust. 1 lit. c RODO mówi z kolei, że przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie wtedy, kiedy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Szkoła przeprowadziła wśród uczniów badanie z wykorzystaniem formularza ankietowego pod nazwą „Diagnozowanie sytuacji domowej i szkolnej ucznia. Ankieta dla ucznia”. W ramach przeprowadzonej ankiety, doszło do przetwarzania danych osobowych uczniów, w tym także danych osób niepełnoletnich. Dzięki ankiecie, szkoła zebrała między innymi takie dane jak: imię i nazwisko, oznaczenie klasy, określenie opiekunów prawnych (rodziców), informacja o stanie rodziny (pełna, niepełna), a także informacje o śmierci opiekuna prawnego (rodzica), separacji opiekunów prawnych (rodziców), ich wykształceniu i sytuacji zawodowej, liczbie osób w gospodarstwie domowym, sytuacji finansowej, stanie zdrowia oraz nałogach opiekunów prawnych (rodziców), sytuacji mieszkaniowej oraz o fakcie otrzymania albo nieotrzymania pomocy finansowej. Po zebraniu danych w postaci ankiet szkoła przechowywała je do czasu sporządzenia analizy, po czym ankiety (dane) zostały usunięte. W czasie kontroli okazało się, że dane nie zostały wprowadzone do systemu informatycznego ani utrwalone na nośnikach elektronicznych. Nie sporządzono też kopii papierowych ankiet ani innych dokumentów w formie elektronicznej czy papierowej zawierających dane osobowe.


Ukarana szkoła jako administrator danych dopuściła się naruszenia dwóch przytoczonych w decyzji UODO przepisów, gdyż przetwarzanie danych osobowych uczniów odbywało się bez podstawy prawnej wynikającej z przepisów obowiązujących aktów normatywnych. Należy pamiętać, że szkoła jest jednostką budżetową, a więc także jednostką sektora finansów tożsamą z podmiotem publicznym w rozumieniu przepisów RODO. Szkoła jako podmiot publiczny może zatem przetwarzać dane osobowe w zakresie wykonywanych przez niego zadań nałożonych ustawami, wyłącznie w zgodzie z art. 5 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Art. 30a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe mówi z kolei, że szkoły przetwarzają dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań i obowiązków wynikających z przepisów.


Warto zaznaczyć, że w składanych przez dyrektora szkoły wyjaśnieniach pojawiły się skargi na brak zainteresowania ze strony inspektora ochrony danych oraz informacja o zmianach personalnych w szkole, przez co nie zostały przekazane dokumenty. Urząd Ochrony Danych Osobowych w uzasadnieniu decyzji wyjaśnił, że administrator danych, którym jest szkoła reprezentowana przez dyrektora, jest obowiązana zapewnić ciągłość wykonywania obowiązków wynikających z przepisów RODO, bez względu na zmiany personalne na ww. stanowisku. Wyjaśnienia dyrektora szkoły w tym względzie, w tym powoływanie się, między innymi, na okoliczności nieprzekazania mu dokumentacji, mogą mieć znaczenie co najwyżej w sferze jego odpowiedzialności wynikającej ze stosunku pracy łączącego go z organem prowadzącym szkołę, nie zaś w sferze odpowiedzialności wynikającej z przepisów o ochronie danych osobowych.


Podsumuję ten artykuł krótko. Szkoła ma wykonywać zadania do których zobligowana została przez obowiązujące przepisy. Każda „wycieczka w nieznane” wcześniej czy później musi skończyć się źle.

Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub niejasności, zachęcam do kontaktu. Moje dane kontaktowe znajdziecie na stronie głównej.


21 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie