Skip to content

Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Serwis internetowy działający pod adresem www.karoladamek.pl prowadzony jest przez Karola Adamek wykonującego działalność gospodarczą pod firmą ADAMEK Consulting Karol Adamek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Kotwasice 22A, 62-709 Malanów, NIP: 6681411953, REGON: 311061245, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@karoladamek.pl, telefon: 506 366 906.
1.2. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
1.3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis karoladamek.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
1.4. Każdy osoba korzystająca z bloga lub pobierająca pliki ze sklepu z chwilą podjęcia czynności w serwisie karoladamek.pl zobowiązana jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
1.5. Wszystkie nazwy handlowe firm i usług oraz ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem karoladamek.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem karoladamek.pl użyte są w celach informacyjnych.
1.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.; Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2. Zamówienia

2.1. Przyjmujemy zamówienia z tereny całego kraju.
2.2. Prowadzimy sprzedaż plików z wykorzystaniem sklepu internetowego, gdzie można dokonywać zakupów 24 godziny na dobę.
2.3. Przyjmujemy również zamówienia na wzory i dokumenty telefonicznie pod numerem +48 506 366 906 oraz drogą mailową pod adresem kontakt@karoladamek.pl
2.4. Zamówienia telefoniczne lub za pomocą poczty elektronicznej, przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
2.5. Do złożenia zamówienia nie jest wymagane założenie konta. Sprzedaż elektroniczna plików odbywa się w trybie kupuję i płacę.
2.6. Po dokonaniu wyboru odpowiednich plików, użytkownikowi ukazuje się podsumowanie. Dokonanie płatności jest jednoznaczne z potwierdzeniem zamówienia.
2.7. Po dokonaniu płatności zamówione pliki zostają automatycznie pobrane na urządzenie użytkownika kupującego.

3. Warunki sprzedaży

3.1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy produkcie w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia jest wiążąca.
3.2. Serwis karoladamek.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
3.3. Użytkownik po dokonaniu zakupu może żądać faktury VAT, o czym powinien poinformować serwis (sprzedawcę), korzystając z funkcji „dodaj notatkę” lub kontaktując się z serwisem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3.4. Klient ma prawo wyboru formy płatności ze wszystkich dostępnych w serwisie. W przypadku braku możliwości dokonania płatności z wykorzystaniem dostępnych form w serwisie, konieczny jest kontakt z serwisem (sprzedawcą) w celu ustalenia indywidualnej formy dokonania transakcji.
3.5. Na stronie produktowej każdego produktu (dokumentu, pliku) serwis zamieszcza informację określającą format, w którym plik cyfrowy został zapisany.
3.6. Każdy produkt cyfrowy zakupiony w serwisie można uruchomić na dowolnym urządzeniu obsługującym format, w którym plik cyfrowy został pobrany.

4. Warunki zwrotu zakupionych towarów

4.1. Produkty cyfrowe w postaci plików cyfrowych zawierających wzory dokumentów, gotowe formularze oraz inne opracowane dokumenty są wytworami autorskimi.
4.2. Nabyte produkty cyfrowe są gotowe do wykorzystania bezpośrednio po otrzymaniu ich drogą elektroniczną przez nabywcę.
4.3. W związku z informacjami przedstawionymi w punktach 4.1. i 4.2. na podstawie obowiązujących przepisów w przypadku nabycia produktów cyfrowych w postaci plików cyfrowych nabywca nie ma prawa do odstąpienia od umowy.

5. Warunki zwrotu zakupionych towarów

5.1. Produkty cyfrowe w postaci plików cyfrowych zawierających wzory dokumentów, gotowe formularze oraz inne opracowane dokumenty są wytworami autorskimi, stąd też nie podlegają prawu zwrotu. Użytkownik po dokonaniu płatności automatycznie otrzymuje zakupiony plik na swoje urządzenie. W związku z czym, mimo zgłoszenia chęci zwrotu, produkt może pozostać w jego posiadaniu.
5.2. Użytkownik ma prawo korzystać z zakupionych produktów cyfrowych wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
5.3. Użytkownik nie jest upoważniony do rozpowszechniania zakupionych produktów cyfrowych.
5.4. Klient jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z zakupionych przez niego produktów cyfrowych.

6. Reklamacje

6.1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia, że produkt cyfrowy jest uszkodzony (nie otwiera się lub próba otwarcia zgłasza błąd).
6.2. Serwis rozpatruje reklamację bezzwłocznie, nie dłużej jednak niż w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia telefonicznego lub drogą poczty elektronicznej i przesyła użytkownikowi poprawne pliki zgodnie z dokonanym przez użytkownika zakupem.
6.3. Kontakt do zgłaszania reklamacji: tel. 506 366 906 lub e-mail: kontakt@karoladamek.pl

7. Postanowienia końcowe

7.1. Użytkownik poprzez dokonanie zakupu oraz płatności oświadcza, że akceptuje powyższy Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są udostępniane innym podmiotom i wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu obsłużenia procesu płatności, wystawienia faktury oraz kontaktu w przypadku reklamacji.