Czy organ prowadzący szkołę może mieć dostęp do orzeczeń ucznia?

Rośnie liczba dzieci z problemami rozwojowymi, dlatego tak ważne jest by wcześnie je wykrywać i im przeciwdziałać. Jedna z form pomocy takim uczniom to indywidualne nauczanie. Warunkiem otrzymania takiej pomocy jest posiadanie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o specjalnych potrzebach edukacyjnych.