Organ prowadzący może mieć dostęp do orzeczeń

Rośnie liczba dzieci z problemami rozwojowymi, dlatego tak ważne jest by wcześnie je wykrywać i im przeciwdziałać. Jedna z form pomocy takim uczniom to indywidualne nauczanie. Warunkiem otrzymania takiej pomocy jest posiadanie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W Polsce korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej objęte jest ochroną danych osobowych, dlatego poradnie oddają całość dokumentów rodzicom lub opiekunom i tylko oni mają prawo zdecydować o ich ujawnieniu.
Żeby jednak dziecko mogło skorzystać z takiej pomocy rodzice muszą poinformować o orzeczeniu szkołę.
W momencie kiedy szkoła zostaje poinformowana przez rodziców o tym, że ich dziecko ma orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, może wystąpić do organu prowadzącego szkołę np. o przydzielenie dodatkowych godzin na nauczanie indywidualne.

W tym miejscu pojawia się problem. Otrzymuję pytania zarówno ze strony szkół jak również ze strony organów prowadzących. Czy organ prowadzący szkołę może mieć dostęp do orzeczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznych?

Orzeczenie jest podstawą do działań

Orzeczenie jest podstawą do podjęcia przez szkołę działań mających na celu przeciwdziałanie problemom rozwojowym ucznia. Szkoła dysponuje budżetem, który może przeznaczać tylko i wyłącznie na cele określone w tym budżecie. Dodatkowe zajęcia dla uczniów z problemami generują koszty związane z wynagrodzeniem dla nauczycieli.
W związku z tym dyrektor szkoły może wystąpić do organu prowadzącego o przyznanie zajęć nauczania indywidualnego dla ucznia zgodnie z wydanym orzeczeniem poradni. W takiej sytuacji, organ prowadzący ma prawo żądać dostępu do treści orzeczenia. Podstawą przetwarzania danych przez organ prowadzący w tym przypadku jest art. 6 lit c RODO czyli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Organ prowadzący dysponuje środkami publicznymi, a co za tym idzie musi wydatkowanie tych środków musi być uzasadnione i celowe. Wydaje się więc być oczywistym, że dostęp do informacji zawartych w orzeczeniu jest niezbędne do właściwego postępowania.

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe jasno określa obowiązki i odpowiedzialność organu prowadzącego wobec szkoły, którą prowadzi. To organ prowadzący odpowiada za organizację i działalność szkoły a jako jedne z wielu obowiązków ustawa wskazuje zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym.

Art. 10 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59)

 1. Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:
  1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
  2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;
  3) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
  4) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej …, i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki;
  5) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo- -profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych;
  6) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki;
  7) przekazanie do szkół dla dzieci i młodzieży oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7, z wyjątkiem szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne, informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, finansowanych ze środków publicznych.
 2. W celu wykonywania zadań wymienionych w ust. 1 organy prowadzące szkoły i placówki, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz ust. 4–14a, mogą tworzyć jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek lub organizować wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną prowadzonych szkół i placówek, o której mowa w ust. 1 pkt 4.

Omawiana sytuacja została doprecyzowana w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. W przepisie tym jest mowa o tym, że indywidualne przygotowanie przedszkolne oraz indywidualne nauczanie organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu a zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć odpowiednio indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania, dyrektor ustala w uzgodnieniu z organem prowadzącym przedszkole lub szkołę.

§ 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. (Dz.U. 2014 poz. 1157)

 1. Indywidualne przygotowanie przedszkolne oraz indywidualne nauczanie organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu.
 2. Dyrektor przedszkola lub szkoły, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – także osoba kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego, zwani dalej „dyrektorem”, ustalają – w uzgodnieniu z organem prowadzącym przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę – zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć odpowiednio indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania.

Prowadzenie dokumentacji

Placówka oświatowa ma obowiązek gromadzić w indywidualnej teczce, dla każdego ucznia dokumentację z zajęć i czynności związanych z nauczaniem specjalnym.

§ 19 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 25.08.2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646)

Przedszkole, szkoła i placówka gromadzi, w indywidualnej teczce, dla każdego dziecka, ucznia, uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, słuchacza lub wychowanka objętego odpowiednio kształceniem specjalnym, zajęciami
rewalidacyjno-wychowawczymi lub pomocą psychologiczno-pedagogiczną dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę, doradcę zawodowego, terapeutę pedagogicznego, lekarza oraz innego specjalistę, a także indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, o których mowa w art. 127 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz indywidualne programy zajęć, o których mowa w § 12 ust. 2 i 3.