Szkoła jako administrator danych – stosowanie odpowiednich formularzy

Administrator danych na podstawie obowiązujących przepisów zobligowany jest do podejmowania odpowiednich środków w celu zapewnienia warunków do przetwarzania danych zgodnie z prawem i rzetelnie oraz przy zastosowaniu niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych, uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia.

Administrator odpowiada m.in. za to, żeby dane osobowe były przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą środków technicznych i organizacyjnych odpowiednich do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym lub wejściem w posiadanie przez osobę nieuprawnioną.

W celu zapewnienia wyżej wskazanych warunków administrator danych stosuje odpowiednie i adekwatne środki techniczne i organizacyjne. Elementem niezbędnym do wdrożenia i stosowania środków organizacyjnych jest stosowanie odpowiednich formularzy, upoważnień, oświadczeń oraz dokumentów określających zasady przetwarzania danych w instytucji takich jak Polityka bezpieczeństwa, Instrukcja zarządzania systemem informatycznym czy Rejestr przetwarzania danych osobowych. Wychodząc naprzeciw potrzebom wynikających z obowiązków spoczywających na administratorach danych oferujemy gotowe wzory i formularze, które w łatwy sposób można pobrać w naszym sklepie i stosować zgodnie z prawem. Nasze formularze opracowane są z największą starannością, aktualne i zgodne z obowiązującym prawem. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony: https://www.karoladamek.pl/do-pobrania/